Kvalita a enviroment

EN ISO 14001:2015EN ISO 9001:2015Rozhodujúcimi faktormi, na ktoré sa spoločnosť Galvanic Service koncentruje, je kvalita a environment. Všetky činnosti sú vykonávané v súlade s integrovaným systémom manažérstva podľa medzinárodných štandardov ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.

Spoločnosť Galvanic Service je hrdá na fakt, že všetky operácie spojené s prípravou jednej sady dosiek kryštalizátora, to znamená mechanické opracovanie pred a po niklovaní, samotné niklovanie, otryskanie a očistenie vodných skríň, vrátane nových ochranných náterov je schopná vykonať v termíne do 14 dní od jej obdržania.

Politika kvality

Politika kvality Galvanic Service vyjadruje strategický zámer spoločnosti poskytovať najlepšie služby vo svojom predmete činnosti a ich neustále zlepšovanie.

Pre dosiahnutie tohto zámeru Galvanic Service, s.r.o. presadzuje:

  • Neustále zlepšovanie postupov výroby, a tým zvyšovanie kvality našich výrobkov a služieb.
  • Úzku spoluprácu so zákazníkmi s cieľom pochopenia a lepšieho uspokojenia ich potrieb.
  • Neustále vzdelávanie všetkých zamestnancov a ich motivovanie.
  • Rozvíjanie spolupráce s dodávateľmi za účelom neustáleho zvyšovania kvality nakupovaných materiálov a služieb.
  • Zlepšovanie pracovného prostredia zamestnancov s cieľom zvýšenia bezpečnosti a hygieny práce.
  • Udržiavanie a rozvíjanie systému riadenia kvality založeného na požiadavkách normy ISO 9001:2015.Environmentálna politika

Spoločnosť Galvanic Service, s.r.o. si plne uvedomuje svoju zodpovednosť za ochranu životného prostredia. Preto sa zaviazala nielen k plneniu všetkých právnych požiadaviek, ale aj k trvalému zlepšovaniu svojho správania sa k životnému prostrediu.

Pre dosiahnutie tohto zámeru Galvanic Service presadzuje:

  • Neustále zlepšovanie postupov výroby, a tým minimalizáciu nepriaznivého dopadu na životné prostredie.
  • Vzdelávanie a zvyšovanie environmentálneho povedomia všetkých zamestnancov.
  • Zohľadňovanie environmentálnych aspektov pri nákupe vstupných surovín, materiálov, energií a služieb.
  • Udržiavanie a rozvíjanie systému environmentálneho manažérstva založeného na požiadavkách normy ISO 1401:2015.